• 04 CZE 19

  Dzięki studiom historycznym drugiego stopnia absolwent rozszerza umiejętności i wiedzę uzyskaną na studiach pierwszego poziomu w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego i wiedzy merytorycznej. Absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę w zakresie wybranej specjalności naukowej oraz wszechstronne umiejętności warsztatowe.

  W trakcie zajęć studenci uczą się:
  • analizować dokumenty historyczne i współczesne, odczytywać ukryte przesłana, rozumieć przebieg i konsekwencje zdarzeń,
  • wyjaśniać przyczyny zjawisk, zachodzących w przeszłości i współcześnie,
  • pracy muzealnika lub specjalisty zarządzania informacją (w zależności od wybranej specjalności),
  • nowoczesnych technik gromadzenia, opracowywania i prezentowania informacji.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: Oral history – zagadnienia teoretyczne i praktyczne, historia i społeczeństwo – dziedzictwo epok, gromadzenie, opracowanie i opieka nad eksponatami, wizualizacja danych przestrzennych.

  Nasi absolwenci pracują m.in.:
  • placówkach muzealnych i ar chiwalnych,
  • archiwach państwowych i zakładowych,
  • organach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
  • szeroko rozumianych mediach, oraz we wszystkich typach szkół.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Historia, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz na innych studiach doktoranckich prowadzonych zarówno przez Wydział Humanistyczny, jak i inne wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego i inne uczelnie. Absolwenci mogą również skorzystać z oferty studiów podyplomowych realizowanych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz innych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim i innych uczelniach.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • humanistyka cyfrowa;
  • muzealnictwo

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Ocena na dyplomie.
  Na studia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci kierunku historia. Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów z innych kierunków obowiązywać  będzie rozmowa kwalifikacyjna.


  Dodatkowe informacje:

  Studenci historii w każdym roku studiów biorą udział w praktykach jako: pracownicy archiwów, muzeów i instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, a także jako pracownicy mediów oraz analitycy w jednostkach administracji samorządowej.