• 04 CZE 19

  Absolwent kierunku ma szansę stać się twórczym projektantem, wnikliwie obserwującym i analizującym otaczającą go przestrzeń. Znaczna część zajęć polega na pracy z komputerem, w tym z wykorzystaniem elektronicznych baz danych, systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS. Wykłady i ćwiczenia uzupełniają zajęcia terenowe w kraju i za granicą, które pozwalają na dostosowanie treści nauczania do indywidualnych zainteresowań studenta.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosowania podstawowych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania,
  • sporządzania analiz zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowywania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko,
  • doradztwa w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz ustalania lokalizacji inwestycji.

  KARIERA I PRACA

  Nasi studenci pracują jako:
  • specjaliści i eksperci w urzędach administracji państwowej i samorządowej, np. wydziałach planowania przestrzennego lub ochrony środowiska,
  • pracownicy biur planistycznych, pracowni urbanistycznych i biur pr ojektowych,
  • pracownicy agencji oraz fundacji rozwoju regionalnego i lokalnego oraz instytucji zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych na projekty regionalne i lokalne,
  • pracownicy agencji nieruchomości, firm doradczych i konsultingowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • język polski
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • chemia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Program kształcenia został opracowany m.in. we współpracy z: Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędem Miasta Szczecin, Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego Gmin oraz Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji.