• 22 PAŹ 20

  Studia z wykładowym językiem angielskim mają na celu połączenie humanistycznej wiedzy ogólnej, w tym szczególnie z zakresu komunikacji globalnej, transkulturowej, a także ekonomicznej, prawnej, korporacyjnej z praktycznymi umiejętnościami językowym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW\

  Nauczysz się:
  • posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, drugim językiem obcym na poziomie biegłości B1 i trzecim na poziomie A2,
  • tworzyć różne rodzaje własnych tekstów w języku obcym,
  • posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w kilku różnych dziedzinach praktycznych zastosowań, takich jak np. technika i biznes,
  • wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach, językach i różnorodności kulturowej świata w komunikacji i współpracy z przedstawicielami różnych kultur,
  • rozumieć tajniki i zawiłości mowy mediów i polityki.

  Przykładowe przedmioty:
  English Phonetics (fonetyka jezyka angielskiego), Oral and Presentation Skills (konwersacja i prezentacja), Practical Grammar (gramatyka praktyczna), Text Analysis (analiza tekstu), Academic Writing (pisanie akademickie), Issues in Translation (zagadnienia przekładoznawstwa), Language of Politics in the Media (jezyk polityki: komunikacja polityczna w mediach), Overview of Languages of the World (przeglad jezyków swiata), Psycholinguistic and Sociolinguistic Aspects of Bilingualism (psycholingwistyczne i socjolingwistyczne aspekty dwujezyczności), Basics of Enterpreneurship and Intercultural Business Management (podstawy przedsiebiorczości i interkulturowego zarzadzania w biznesie)

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci mogą pracować jako:
  • doradcy, mediatorzy i specjaliści do spraw obsługi klienta w przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu,
  • redaktorzy tekstów technicznych w języku obcym,
  • organizatorzy i pracownicy administracyjni w placówkach oświatowych i kulturalnych, a także w instytucjach międzynarodowych i ponadpaństwowych, w szczególności w działach odpowiedzialnych za PR, kształtowanie kultury organizacji, kształcenie kadr, organizację, komunikację i współpracę.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Proponujemy duży wybór języków obcych; poza językiem angielskim, student ma do wyboru język chiński, rosyjski, francuski, hiszpański lub niemiecki.