• 04 CZE 19

  Student uzyska wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu zrozumieć zjawiska i procesy, które zachodzą w obrębie przyrody nieożywionej. Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia, co pozwala na zrozumienie funkcjonowania geosystemu, w szczególności tych procesów, które zachodzą w obrębie litosfery
  i kształtują powierzchnię Ziemi.
  Absolwent potrafi wykonywać i nadzorować prace: geologiczno-inżynierskie, związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych dotyczące m.in. ochrony brzegu morskiego, prace hydrologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz roboty poszukiwawczei dokumentacyjne złóż kopalin (w tym również złóż surowców oceanicznych).
  Kierunek wyróżnia unikatowa oferta specjalistycznych przedmiotów warsztatowych, m.in. warsztaty georadarowe, geotechniczne, hydroakustyczne, dendrochronologiczne oraz mikropaleontologiczne, które zapewniają opanowanie najbardziej nowoczesnych metod badań geologicznych. Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: geologia środowiskowa, poszukiwanie i dokumentowanie złóż, geostatystyka i modelowanie geologiczne, analiza facjalna i stratygrafia sekwencyjna, petrologia skał osadowych.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach państwowej służby geologicznej, urzędach administracji rządowej i samorządowej, m.in. przy wydawaniu po zwoleń na eksploatację kopalin, składowanie odpadów oraz na wykonywanie prac inżynieryjnych pod duże inwestycje,
  • przedsiębiorstwach geologicznych i wiertniczych, firmach zajmujących się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż,
  • jednostkach projektowych, laboratoriach badawczych i ośrodkach naukowych, przedsiębiorstwach zajmujących się oceną warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb działalności gospodarczej.

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia (obszar nauk przyrodniczych).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Geologia morza
  • Geologia czwartorzędu

  Kryteria kwalifikacji:

  O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku geologia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny na dyplomie.

   

   


  Dodatkowe informacje:

  Unikatowa oferta specjalistycznych przedmiotów warsztatowych (m.in. warsztaty georadarowe, geotechniczne, hydroakustyczne, dendrochronologiczne, mikropaleontologiczne itp.) zapewniających opanowanie najnowszych metod badań geologicznych z wykorzystaniem doskonale wyposażonych laboratoriów Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US. Szerokie możliwości współuczestnictwa w realizowanych na Wydziale licznych projektach badawczych, badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych oraz działania w ramach wyróżniającego się na Uczelni studenckiego Koła Naukowego Geologów.