• 08 LIS 17

  Geologia to nauka o Ziemi, która wciąż skrywa wiele nierozwikłanych tajemnic. Geolog tropi wszelkie ślady, które pozwalają odczytać historię Ziemi zapisaną w minerałach i skałach oraz rezultatach różnych procesów, kształtujących zarówno wnę­trze, jak i powierzchnię naszej planety. Podobnie jak klasyczny detektyw musi mieć dużo wyobraźni, aby wszystkie tropy poukładać w logiczną całość. Dlatego też geologia to jeden z najciekawszych kierunków studiów przyrodniczych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • wykonywać i nadzorować prace geologiczno-inżynierskie związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeniami geodynamicznymi i ochroną brzegu morskiego,
  • wykonywać i nadzorować prace hydrogeologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych,
  • wykonywać i nadzorować prace geologiczno-poszukiwawcze, w szczególności dotyczące kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych,
  • wykonywać prace laboratoryjne dotyczące określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych itd.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – laboratoriach badawczych, instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z poszukiwaniem i eksploatacją zasobów naturalnych,
  – biurach planistycznych i projektowych,
  – urzędach administracji rządowej i samorządowej, np. wydziałach planowania przestrzennego lub ochrony środowiska.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • filozofia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, a różnorodne ćwiczenia terenowe w najciekawszych pod względem geologicznym rejonach kraju (góry, wybrzeże Morza Bałtyckiego). Ważną rolę w kształceniu studentów geologii i ich wszechstronnym rozwoju odgrywa również prężnie działające Koło Naukowe Geologów i współ­praca ze środowiskiem przyszłych pracodawców.