• 04 CZE 19

  Student może zyskać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu zrozumieć zjawiska i procesy, które zachodzą w obrębie przyrody nieożywionej. Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia, co pozwala na zrozumienie funkcjonowania geosystemu, w szczególności tych procesów, które zachodzą w obrębie litosfery i kształtują powierzchnię Ziemi. Absolwent potrafi zinterpretować i przedstawiać wyniki badań geologicznych na mapach i przekrojach.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • wykonywać i nadzorować prace geologiczno-inżynierskie związane z rozpoznaniem
   warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeniami geodynamicznymi i ochroną
   brzegu morskiego,
  • prowadzić i monitorować prace hydrogeologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją
   wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych,
  • wykonywać i nadzorować prace geologiczno-poszukiwawcze, w szczególności dotyczące
   kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych,
  • realizować prace laboratoryjne dotyczące określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz
   mikropaleontologicznych, paleobotanicznych itd.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach państwowej służby geologicznej, urzędach administracji rządowej i samorządowej,
  • przedsiębiorstwach geologicznych i wiertniczych, firmach zajmujących się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż,
  • jednostkach projektowych, laboratoriach badawczych i ośrodkach naukowych, przedsiębiorstwach zajmujących się oceną warunków geologiczno inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb działalności gospodarczej,
  • biurach planistycznych i projektowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • filozofia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, a różnorodne ćwiczenia terenowe w najciekawszych, pod względem geologicznym, rejonach kraju (góry, wybrzeże Morza Bałtyckiego). Ważną rolę w kształceniu studentów geologii i ich wszechstronnym rozwoju odgrywa prężnie działające Koło Naukowe Geologów i współpraca ze środowiskiem przyszłych pracodawców.