• 04 CZE 19

  To studia dla osób ciekawych świata, chcących zrozumieć wzajemne powiązania oraz zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, gotowych do ciągłego poszerzania własnych horyzontów. Studiujący ma możliwość zdobycia unikatowego zestawu umiejętności warsztatowych geografa, obejmujący metody pracy laboratoryjnej i terenowej, techniki skutecznej komunikacji oraz współpracy zespołowej. Geografia daje nie tylko solidną, wszechstronną wiedzę przedmiotową i imponujący wachlarz umiejętności, lecz kształci także osoby potrafiące myśleć kreatywnie i nieszablonowo, które są poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • diagnozować aktualny stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego różnych obszarów poprzez przestrzenną syntezę rozmaitych informacji środowiskowych, społeczno-gospodarczych, kulturalnych itp.,
  • doradzać przy podejmowaniu trafnych i uzasadnionych decyzji władzom lokalnym, regionalnym lub krajowym w zakresie wykorzystania zasobów i ochrony środowiska, rekonstrukcji osadnictwa, infrastruktury społecznej i technicznej,
  • stosować podstawowe metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania danych, ich obróbki statystycznej oraz wizualizacji graficznej i kartograficznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści i eksperci w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w tym w urzędach miast, gmin, powiatów i województw (w wydziałach koordynacji, rozwoju i promocji, mienia komunalnego i inwestycji, gospodarki komunalnej),
  • pracownicy biur planowania przestrzennego i pracowni urbanistycznych,
  • doradcy w dziedzinie ochr ony środowiska, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych,
  • specjaliści w zakresie systemów informacji geograficznej GIS, nawigacji satelitarnej GPS oraz kartografii i tworzenia map,
  • doradcy i eksperci w małych oraz średnich przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży turystycznej i związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, gospodarką morską, ochroną brzegów oraz ich zagospodarowaniem.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • geoinformacja;
  • geomonitoring;
  • nauczycielska.

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • język polski
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • chemia
  • filozofia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno- Badawczego Nauk Przyrodniczych, Miejska Stacja Meteorologiczna, Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające. Ponadto studenci mają do wyboru różnorodne zajęcia terenowe realizowane w atrakcyjnych zakątkach kraju i za granicą.