• 16 KWI 18

  Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

  Absolwenci uzyskują kwalifikacje trzeciego stopnia.

  Cele kształcenia

  Celem studiów doktoranckich z zakresu geografii realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego jest stworzenie uczestnikom warunków sprzyjających ich rozwojowi naukowemu i dydaktycznemu, m.in. poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne służące podnoszeniu ich kwalifikacji badawczych i pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia niezależnych badań naukowych oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Kształcenie na studiach doktoranckich prowadzi w szczególności do osiągnięcia efektów w zakresie: – nowoczesnej, zaawansowanej wiedzy ogólnej z geografii i dyscyplin pokrewnych oraz szczegółowej wiedzy specjalistycznej z zakresu wybranych obszarów badań geograficznych, z którymi związana jest przygotowywana rozprawa doktorska, jak również wiedzy na temat podstawowych prawidłowości i uwarunkowań procesu dydaktycznego w szkole wyższej oraz współczesnych technologii stosowanych w kształceniu studentów studiujących na kierunku geografia; – umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia geograficznych badań naukowych oraz metodami i technikami kształcenia akademickiego w zakresie geografii; – kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego.

  Czas trwania

  8 semestrów

  Terminy

  Wydział Nauk o Ziemi- terminy rekrutacji

   

   


  Kryteria kwalifikacji:

  Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

  Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 6 pkt

  Ocena dostateczna plus – 8 pkt

  Ocena dobra – 10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14

  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0

  11

  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej (do 3 stron), rozmowa kwalifikacyjna

  70

  4 Inne: udział w konferencjach, ekspedycjach, podróżach, badaniach terenowych, popularyzacja nauki, staże naukowe, praca w kołach naukowych i organizacjach studenckich, udokumentowane publikacje naukowe, certyfikat językowy

  5

  Łącznie

  100

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki przyrodnicze
  dziedzina kształcenia: nauki o Ziemi
  dyscyplina naukowa: geografia


  Dodatkowe informacje:

  brak