• 16 MAJA 17

  Studia drugiego stopnia na kierunku geografia, trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. W trakcie studiów studenci nauczą się: dostrzegać, rozumieć oraz interpretować wielopłaszczyznowe powiązania i zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym; przewidywać przyszłe stany rozwojowe wybranych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych; stosować zaawansowane metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania danych, ich obróbki statystycznej oraz wizualizacji graficznej i kartograficznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Oryginalne, dostosowane do oczekiwań współczesnego rynku pracy specjalności w ramach kierunku pozwalają na dostosowanie programu studiów do indywidualnych zainteresowań studenta oraz kreatywne planowanie przyszłej kariery zawodowej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: globalne problemy demograficzne, globalne zmiany atmosfery i klimatu, trendy światowej gospodarki, biogeografia, antropogeografia

  Możliwość zatrudnienia: absolwent kierunku Geografia jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym rozwojem lokalnym i regionalnym w różnych regionach przyrodniczych i kulturowych Polski i Europy. Wiedza i umiejętności absolwentów pozwalają im także ubiegać się o pracę w: administracji publicznej wszystkich szczebli, organizacjach pozarządowych, mediach zajmujących problematyką rozwoju przestrzennego, placówkach naukowych, instytucjach zajmujących się promocją i marketingiem terytorialnym, jednostkach organizacyjnych uczestniczących w zarządzaniu kryzysowym, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Kontynuacja nauki: W celu uzyskania większych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  w przygotowaniu


  Kryteria kwalifikacji:

  O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku geografia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US, Stacja Morska w Międzyzdrojach, jednostki pływające. Istnieje możliwość działania w ramach studenckich kół naukowych o profilach dopasowanych do indywidualnych preferencji uczestników.