• 16 MAJA 17

  Studia drugiego stopnia na kierunku geografia, trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. W trakcie studiów studenci nauczą się: dostrzegać, rozumieć oraz interpretować wielopłaszczyznowe powiązania i zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym; przewidywać przyszłe stany rozwojowe wybranych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych; stosować zaawansowane metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania danych, ich obróbki statystycznej oraz wizualizacji graficznej i kartograficznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Oryginalne, dostosowane do oczekiwań współczesnego rynku pracy specjalności w ramach kierunku pozwalają na dostosowanie programu studiów do indywidualnych zainteresowań studenta oraz kreatywne planowanie przyszłej kariery zawodowej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: globalne problemy demograficzne, globalne zmiany atmosfery i klimatu, trendy światowej gospodarki, biogeografia, antropogeografia

  Możliwość zatrudnienia: absolwent kierunku Geografia jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym rozwojem lokalnym i regionalnym w różnych regionach przyrodniczych i kulturowych Polski i Europy. Wiedza i umiejętności absolwentów pozwalają im także ubiegać się o pracę w: administracji publicznej wszystkich szczebli, organizacjach pozarządowych, mediach zajmujących problematyką rozwoju przestrzennego, placówkach naukowych, instytucjach zajmujących się promocją i marketingiem terytorialnym, jednostkach organizacyjnych uczestniczących w zarządzaniu kryzysowym, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Kontynuacja nauki: W celu uzyskania większych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • GEOZAGROŻENIA geozagrożenia naturalne i antropogeniczne, monitoring modelowanie i prognozowanie geozagrożeń;
  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA planowanie rozwoju miast i regionów, projektowanie przestrzeni, gospodarka komunalna, rynek nieruchomości;
  • MARKETING MIEJSC budowa marki miejsca w administracji publicznej, agencji kreatywnej, zakorzenionym lokalnie biznesie,  stworzenie kompleksowej „opowieści” o miejscu;
  • NAUCZYCIELSKA nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
  • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM zasoby przyrodnicze, organizacja i zarządzanie ekorozwojem, oceny oddziaływań na środowisko, programy rolnośrodowiskowe i dokumentacja przyrodnicza.

  Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od liczby zadeklarowanych na tę specjalność studentów. Wybór specjalności nauczycielskiej jest dodatkowo warunkowany ukończeniem kierunku geografia w ramach studiów pierwszego stopnia.


  Kryteria kwalifikacji:

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych.

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia z zakresu:

  • Historia geologiczna Ziemi. Rodzaje skał i minerałów. Procesy endogeniczne i egzogeniczne. Obieg wody, zasoby wodne. Bilans wodny. Procesy klimatotwórcze, czynniki wpływające na pogodę i klimat, elementy pogody i klimatu. Relacje człowiek – środowisko.
  • Czynniki kształtujące osadnictwo. Powstanie i rozwój miast. Zasady lokalizacji działalności społeczno-gospodarczej. Ekonomiczne, gospodarcze, demograficzne i społeczne mierniki poziomu rozwoju. Globalizacja. Unia Europejska.
  • Geografia Polski: Jednostki strukturalno-tektoniczne. Surowce mineralne. Rzeźba terenu. Klimat. Wody powierzchniowe. Zbiorowiska roślinne. Ludność. Podział administracyjny.
  • Geografia Świata: Ludność. Polityczna mapa. Ekonomiczne i polityczne organizacje międzynarodowe.
  • Układy współrzędnych. Treści i rodzaje map. Metody prezentacji kartograficznej.
  • Orientacja w bieżących wydarzeniach w Polsce i na świecie (z dziedzin objętych tematyką egzaminu)

  Zasady kwalifikacji: 

  O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych decyduje ocena otrzymana na dyplomie ukończenia studiów. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z tabelą. Jeżeli w przedłożonym dyplomie ukończenia studiów występuje inna skala ocen niż uwzględnione w tabeli, decyzję o przyznaniu punktów za poszczególne oceny podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
  O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali ocen od 2 do 5. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z punktacją poniżej.   Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona według uzyskanych punktów, do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć.
  Wzór przeliczeń ocen na punkty:
  Dla skali sześciostopniowej (od 1 do 6): dopuszczający 2 – 10 pkt  dostateczny 3 –  20 pkt, dostateczny plus 3,5 – 40 pkt, dobry 4 – 60 pkt dobry plus 4,5 – 80 pkt bardzo dobry 5 – 90 pkt, celujący 6 – 100 pkt
  Dla skali czterostopniowej (od 2 do 5): dostateczny 3 –  20 pkt, dostateczny plus 3,5 – 40 pkt, dobry 4 – 60 pkt, dobry plus 4,5 – 80 pkt, bardzo dobry 5 – 100 pkt


  Dodatkowe informacje:

  Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US, Stacja Morska w Międzyzdrojach, jednostki pływające. Istnieje możliwość działania w ramach studenckich kół naukowych o profilach dopasowanych do indywidualnych preferencji uczestników.