• 04 CZE 19

  To studia dla osób ciekawych świata, chcących zrozumieć wzajemne powiązania oraz zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społeczno- gospodarczym, gotowych do ciągłego poszerzania własnych horyzontów. Studenci uczą się: przetwarzania i analizy danych przestrzennych, ich wizualizacji graficznej i kartograficznej oraz metod pracy laboratoryjnej i terenowej. Ponadto potrafią diagnozować aktualny stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, a także doradzać w zakresie wykorzystania zasobów i ochrony środowiska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów inwestycyjnych. Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające.
  Geografia daje nie tylko solidną, wszechstronną wiedzę przedmiotową i imponujący zakres umiejętności, lecz kształci także osoby potrafiące myśleć kreatywnie i nieszablonowo, które są poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: globalne problemy demograficzne, globalne zmiany atmosfery i klimatu, trendy światowej gospodarki, biogeografia, antropogeografia

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści i eksperci w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w tym w urzędach miast, gmin, powiatów i województw (w wydziałach
  koordynacji, rozwoju i promocji, mienia komunalnego i inwestycji, gospodarki komunalnej),
  • pracownicy biur planowania przestrzennego i pracowni urbanistycznych,
  • doradcy w dziedzinie ochr ony środowiska, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych,
  • specjaliści w zakresie systemów informacji geograficznej GIS, nawigacji satelitarnej GPS oraz kartografii i tworzenia map,
  • doradcy i eksperci w małych oraz średnich przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży turystycznej i związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, gospodarką morską, ochr oną brzegów oraz ich zagospodarowaniem.

  Kontynuacja nauki: W celu uzyskania większych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • GEOZAGROŻENIA geozagrożenia naturalne i antropogeniczne, monitoring modelowanie i prognozowanie geozagrożeń;
  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA planowanie rozwoju miast i regionów, projektowanie przestrzeni, gospodarka komunalna, rynek nieruchomości;
  • MARKETING MIEJSC budowa marki miejsca w administracji publicznej, agencji kreatywnej, zakorzenionym lokalnie biznesie,  stworzenie kompleksowej „opowieści” o miejscu;
  • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM zasoby przyrodnicze, organizacja i zarządzanie ekorozwojem, oceny oddziaływań na środowisko, programy rolnośrodowiskowe i dokumentacja przyrodnicza.

  Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od liczby zadeklarowanych na tę specjalność studentów. Wybór specjalności nauczycielskiej jest dodatkowo warunkowany ukończeniem kierunku geografia w ramach studiów pierwszego stopnia.


  Kryteria kwalifikacji:

  O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku geografia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych lub nauk społecznych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych lub nauk społecznych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US, Stacja Morska w Międzyzdrojach, jednostki pływające. Istnieje możliwość działania w ramach studenckich kół naukowych o profilach dopasowanych do indywidualnych preferencji uczestników.