• 24 MAR 17

  Student nabywa szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej. Zna zasadę działania urządzeń wykorzystywanych w medycynie, jest partnerem lekarza w zakresie technik diagnostyki i terapii (L), zna systemy komputerowe i umie je wykorzystać w zakresie softwarowym i hardwarowym (K), rozpoznaje zagrożenia dla środowiska i umie je modelować (M), zna zjawiska zachodzące w nanomateriałach, potrafi je modelować (N). Potrafi modelować działanie reaktorów jądrowych (P) oraz zna zaawansowane problemy fizyki.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: fizyka teoretyczna, fizyka fazy skondensowanej, fizyka kwantowa.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na stanowiskach: w szpitalach i laboratoriach medycznych (L), w firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych (K), w firmach korzystających ze środowiska (M), w firmach innowacyjnych (N), w przemyśle i energetyce jądrowej (P), w placówkach naukowych i laboratoriach (O), w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (R)

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku fizyka mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia na kierunku fizyka lub innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Fizyka Medyczna
  • Nanotechnologia i fizyka materiałów
  • Fizyka doświadczalna i teoretyczna
  • Fizyka i inżynieria jądrowa

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest uzyskanie łącznie nie mniej niż 35 punktów ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk fizycznych i matematycznych w ramach dotychczasowych studiów.


  Dodatkowe informacje:

  brak