• 24 MAR 17

  Celem kształcenia studentów drugiego stopnia kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ jest zapoznanie studentów z pogłębioną i rozszerzoną wiedzą z finansów i rachunkowości, a program nauczania powinien umożliwić osiągnięcie tego celu, jak również dostarczyć studentowi wiedzę ogólną z innych obszarów wiedzy ekonomicznej oraz wspierać studenta w dążeniu do intensywnego rozwoju w jego zasadniczej specjalności.
  Absolwent kierunku FINANSE I RACHUNKOWOWŚĆ zostanie wyposażony we wszechstronną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Nabyte umiejętności pozwolą w sposób analityczny spojrzeć na funkcjonowanie instytucji krajowych i międzynarodowych, a połączone z teoretyczną i specjalistyczną wiedzą umożliwią wykorzystanie zaawansowanych metod badawczych w zakresie specjalności studiowanego kierunku.
  Absolwent zostanie przygotowany do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności oraz bankach i instytucjach finansowych.
  Istnieje możliwość uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu ECB EFCB (Europejski Certyfikat Bankowca – European Foundation Certificate In Banking).

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: polityka pieniężna, standardy sprawozdawczości finansowej, zarządzanie instytucjami kredytowymi, podstawy doradztwa podatkowego, zarządzanie portfelem akcji i obligacji, bankowość elektroniczna.

  Możliwości zatrudnienia: absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi na stanowiskach dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i finansowych, analityków finansowych. Głównymi miejscami pracy absolwenta mogą być sektor bankowy i międzynarodowe korporacje finansowe, zakłady ubezpieczeń, organizacje para bankowe (np. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze pożyczkowe), przedsiębiorstwa (produkcyjne, usługowe, handlowe), głównie w działach rachunkowości i controllingu, instytucje publiczne, zajmujące się zagadnieniami finansowymi i/lub kontrolnymi, przedsiębiorstwa, których działalność obejmuje doradztwo podatkowe i finansowe, jednostki budżetowe samorządu terytorialnego.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • doradztwo podatkowe i ubezpieczeniowe
  • bankowość i pośrednictwo finansowe
  • finanse przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
  • rachunkowość i prawo w biznesie
  • gospodarka i administracja samorządowa
  • rachunkowość i controlling – tylko stacjonarne

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce, otrzymał najwyższą wyróżniającą ocenę jakości kształcenia przeprowadzoną przez Polską Komisję Akredytacyjną.