• 24 MAR 17

  Celem kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest przygotowanie studentów do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych. Zdobyta przez nich wiedza daje podstawy do zajmowania samodzielnych stanowisk (także kierowniczych) w instytucjach finansowych, jednostkach sektora finansów publicznych oraz służbach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych.
  Absolwent studiów na kierunku finanse i rachunkowość: posługuje się przepisami prawa podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych;wykorzystuje zasady ewidencji księgowej i ewidencji podatkowej w rozliczeniach podatkowych; potrafi sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe; cechuje się znajomością finansów, wykorzystywać wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, w szczególności przedsiębiorstw, banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sektora finansów publicznych; podejmuje decyzje na podstawie analizy informacji finansowo-księgowych oraz wszechstronnej oceny ryzyka; rozumie występowanie ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarządzać; przeprowadza analizę fundamentalną rynku kapitałowego i wyciąga z niej wnioski decyzyjne; stosuje narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji finansowej jednostek; posługuje się językiem obcym w praktyce finansów, rachunkowości i bankowości.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: prawo finansowe, standardy sprawozdawczości finansowej, zarządzanie instytucjami kredytowymi.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go m.in. do pełnienia funkcji specjalisty w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw i administracji publicznej oraz w działach rachunkowości instytucji finansowych (banków i zakładów ubezpieczeniowych). Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji samodzielnego specjalisty w działach controllingu i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw. Kwalifikacje absolwenta przygotowują do zawodów:
  specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej, ds. wynagrodzeń, ds. controllingu, ds. zamówień publicznych, ds. planowania strategicznego, doradca: finansowy, inwestycyjny, podatkowy, koordynator projektów unijnych, projektant pakietów usług finansowych, analityk finansowy.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • rachunkowość finansowa i auditing
  • controlling i rachunkowość zarządcza
  • inwestowanie na rynkach finansowych
  • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • applied finance (specjalność prowadzona w języku angielskim)

   

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  STUDIA STACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  STUDIA NIESTACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak