• 10 MAJ 19

  Celem kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest przygotowanie studentów do pracy w podmiotach gospodarczych. Studenci studiów drugiego stopnia uczą się rozwiązywania złożonych problemów finansowo-księgowych w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Absolwenci mogą również ubiegać się o prestiżowe uprawnienia zawodowe, na przykład o tytuł biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy dyplomowanego księgowego.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: prawo finansowe, standardy sprawozdawczości finansowej, zarządzanie instytucjami kredytowymi.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści ds. controllingu,
  • biegli rewidenci,
  • doradcy podatkowi,
  • główni księgowi w jednostkach sektora prywatnego i publicznego,
  • specjaliści w bankach i firmach ubezpieczeniowych,
  • analitycy giełdowi.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • controlling i rachunkowość zarządcza;
  • rachunkowość finansowa i auditing,
  • inwestowanie na rynkach finansowych,
  • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,
  • applied finance.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  STUDIA STACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  STUDIA NIESTACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+. Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy z Akademickim Biurem Karier): • Santander Bank Polska S.A. • Cargotec Polska Sp. z o.o. • Zakład Ubezpieczeń Społecznych • Pazim Sp. z o.o. oraz liczne biura rachunkowe.