• 16 KWI 18

  Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

  Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

  Cele kształcenia

  Celem kształcenia na kierunku filozofia przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej i nauczycielskiej, a także wysoko wykwalifikowanych urzędników i menadżerów wytrenowanych w krytycznym myśleniu i rozumiejących procesy społeczne i kulturowe.

  Czas trwania

  8 semestrów

  Terminy

  Wydział Humanistyczny – terminy rekrutacji

   


  Kryteria kwalifikacji:

  Rekrutacja na  nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

  Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 6 pkt

  Ocena dostateczna plus – 8 pkt

  Ocena dobra – 10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14

  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia).Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0

  11

  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy planowanej pracy doktorskiej. Należy przygotować pisemny konspekt pracy doktorskiej o objętości 2-3 stronic lub więcej.

  70

  4 Inne: wykaz publikacji naukowych

  5

  Łącznie

  100

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora jest ostateczna.

   

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki humanistyczne
  dziedzina kształcenia: nauki humanistyczne
  dyscyplina naukowa: filozofia


  Dodatkowe informacje:

  brak