• 24 MAR 17

  Absolwent posiada pogłębioną wiedzę filozoficzną w zakresie ogólnych i szczegółowych dyscyplin filozoficznych, źródeł oraz nurtów filozofii współczesnej. Posiada poszerzoną wiedzę o poznaniu i kulturze, orientuje się także wszechstronnie w problematyce relacji filozofii do nauk humanistycznych i innych nauk oraz zjawisk życia kulturalnego, co umożliwia interdyscyplinarną współpracę naukową. Jest przygotowany do krytycznej oceny wyborów światopoglądowych i etycznych, posiada narzędzia pojęciowe umożliwiające pogłębioną profesjonalną refleksję nad złożonością współczesnego świata. Absolwent zna nowożytne języki obce na poziomie biegłości co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: gender studies, kultura popularna, kultura i polityka, metodologia filozofii.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent studiów filozoficznych drugiego stopnia jest odpowiednio przygotowany i prowadzi zajęcia dydaktyczne z filozofii, edukacji filozoficznej, etyki i wiedzy o kulturze oraz przedmiotów pochodnych w szkole (po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Podejmuje również pracę w: różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations oraz innych, wymagających szeroko pojętych kompetencji humanistycznych, na przykład: w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach politycznych i społecznych, w wydawnictwach, w prasie, radiu i telewizji.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filozofia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak