• 24 MAR 17

  Absolwent studiów legitymuje się wysokim poziomem kompetencji językowych  (znajomość języka francuskiego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Program nauczania daje studentowi możliwość wyboru seminarium magisterskiego (literackie, metodyczne lub językoznawcze) zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi. Dodatkowo studenci mogą poszerzać swoją wiedzę wybierając kształcenie w ramach specjalizacji nauczycielskiej lub translatorskiej. Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra filologii romańskiej po napisaniu pracy magisterskiej w języku francuskim oraz zdaniu ustnego egzaminu magisterskiego. Po ukończeniu dwuletniego cyklu nauki absolwent posiada  gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa, literaturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, przekładoznawstwa. Dzięki uzyskanej wiedzy, umiejętnościom oraz kompetencjom interpersonalnym potrafi organizować pracę zespołową,  samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i podejmować decyzje z poszanowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Biegła znajomość języka i realiów kulturowo-komunikacyjnych gwarantuje łatwość porozumiewania się w sprawach zawodowych w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego. Studia kształtują w absolwencie postawę otwartości wobec innych języków i kultur, świadomość różnorodności językowej i konieczność ciągłego poszerzania swoich kompetencji i kwalifikacji językowo-zawodowych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: moduł praktycznej nauki języka francuskiego (pisanie/lektura, gramatyka praktyczna, ćwiczenia tłumaczeniowe), moduł praktycznej nauki języka włoskiego (konwersacje i słuchanie, pisanie, gramatyka praktyczna), współczesne teorie badań literackich, socjolingwistyka i psycholingwistyka, najnowsze tendencje językoznawcze, akwizycja języka obcego.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent z tytułem magistra – w zależności od wybranej specjalności –  jest przygotowany do pracy tłumacza, może podjąć pracę w szkole, jest poszukiwanym kandydatem w przedsiębiorstwach, w instytucjach kulturalnych i badawczych, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultury francuskiego obszaru językowego. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej są cenionymi metodykami, podejmują pracę w szkolnictwie publicznym i niepublicznym, prowadzą również indywidualną praktykę edukacyjną.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia romańska są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Odpowiadając na potrzeby rynku w zakresie tłumaczeń Wydział Filologiczny oferuje absolwentom możliwość pogłębiania specjalistycznego języka obcego w ramach studiów podyplomowych „Szkoła Tłumaczeń i Specjalistycznych Języków Obcych” (specjalizacja: język prawa i ekonomii).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Filologia romańska.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  • dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem francuskim: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
  • dla absolwentów innych kierunków studiów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim.


  Dodatkowe informacje:

  Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie.