• 09 MAJ 19

  Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu innych organizacji międzynarodowych. Absolwenci kierunku biegle władają językiem francuskim, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji. Program nauczania daje studentom możliwość wyboru seminarium magisterskiego (literackie, metodyczne lub językoznawcze) zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: moduł praktycznej nauki języka francuskiego (pisanie/lektura, gramatyka praktyczna, ćwiczenia tłumaczeniowe), moduł praktycznej nauki języka włoskiego (konwersacje i słuchanie, pisanie, gramatyka praktyczna), współczesne teorie badań literackich, socjolingwistyka i psycholingwistyka, najnowsze tendencje językoznawcze, akwizycja języka obcego.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • tłumacze ustni i pisemni,
  • specjaliści ds. obsługi klientów zagranicznych w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
  • nauczyciele języka francuskiego po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
  • specjaliści w instytucjach międzynarodowych, kulturalnych i mediach.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia romańska są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • kształcenie translatorskie;
  • kształcenie nauczycielskie w zakresie języka francuskiego

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  • dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem francuskim: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
  • dla absolwentów innych kierunków studiów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim.


  Dodatkowe informacje:

  Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie.