• 24 MAR 17

  Oprócz wysokich kompetencji językowych (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent powinien posiadać gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa, literaturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, przekładoznawstwa. Powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Powinien umieć organizować pracę grupową. Absolwenta powinna charakteryzować postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: językoznawstwo i językoznawstwo stosowane, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo.

  Możliwości zatrudnienia: po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent powinien być przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia, specjalność: filologia germańska, mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • nauczycielska (tylko studia stacjonarne)
  • kształcenie translatorskie
  • język niemiecki w gospodarce i biznesie

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  – dla absolwentów kierunku filologia germańska (obszar nauk humanistycznych):  konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,

  – dla absolwentów innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych: udokumentowana znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 i konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,

  – dla pozostałych kandydatów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim.

  Studia o specjalizacji nauczycielskiej (studia stacjonarne) rekomendowane są dla absolwentów studiów  co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie.


  Dodatkowe informacje:

  brak