• 09 MAJ 19

  Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Specjalności oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania pracodawców zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Ponadto studenci mogą podnosić swoje kwalifikacje w ramach wyjazdów zagranicznych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: językoznawstwo i językoznawstwo stosowane, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • asystenci tłumaczy i tłumacze w biurach tłumaczeniowych, biurach podróży, instytucjach kultury, innych instytucjach, które utrzymują kontakty z partnerami z Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych (szczególnie w obrębie zadań translatorskich),
  • animatorzy przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych na terenie miasta, regionu, kraju (także w krajach  niemieckojęzycznych),
  • specjaliści do spraw języka biznesu w przedsiębiorstwach,
  • nauczyciele języka niemieckiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia, specjalność: filologia germańska, mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • kształcenie nauczycielskie (kontynuacja z pierwszego stopnia);
  • kształcenie translatorskie;
  • język niemiecki w gospodarce i biznesie

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  – dla absolwentów kierunku filologia germańska (obszar nauk humanistycznych):  konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,

  – dla absolwentów innych kierunków:  poświadczona certyfikatem znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 i konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,

  – w przypadku braku certfikatu: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim na poziomie C1.

   

  Studia o specjalizacji nauczycielskiej (studia stacjonarne) rekomendowane są dla absolwentów studiów  co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki Na specjalności: kształcenie nauczycielskie obowiązuje 30 godzin praktyki opiekuńczowychowawczej (w I semestrze) oraz 120 godzin praktyki dydaktycznej w szkołach ponadpodstawowych (w semestrach II i III).