• 24 MAR 17

  Oprócz wysokich kompetencji językowych (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent powinien posiadać gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa, literaturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, przekładoznawstwa. Powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Powinien umieć organizować pracę grupową. Absolwenta powinna charakteryzować postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: PNJA Zaawansowane sprawności językowe, PNJA Podstawy języka biznesu, wykład specjalistyczny, współczesne tendencje w literaturze anglojęzycznej/językoznawstwie anglojęzycznym, warsztaty badawcze do wyboru (literaturoznawstwo/ językoznawstwo), przekład tekstów specjalistycznych i literackich.

  Możliwości zatrudnienia: po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent powinien być przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska, mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Filologia angielska.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia kierunku filologia angielska obowiązuje rekrutacja według kryteriów:

  • dla absolwentów filologii angielskiej: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych
  • dla absolwentów innych kierunków: konkurs dyplomów i poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie C1


  Dodatkowe informacje:

  Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie.