• 09 MAJ 19

  W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom filologii angielskiej, otwiera drogę do wielu karier; zarówno w kraju, jaki i za granicą. Doskonała znajomość języka angielskiego w połączeniu z umiejętnościami kulturowymi czyni absolwenta anglistyki poszukiwanym kandydatem na rynku pracy. Student nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: PNJA Zaawansowane sprawności językowe, PNJA Podstawy języka biznesu, wykład specjalistyczny, współczesne tendencje w literaturze anglojęzycznej/językoznawstwie anglojęzycznym, warsztaty badawcze do wyboru (literaturoznawstwo/ językoznawstwo), przekład tekstów specjalistycznych i literackich.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
  • środkach masowego przekazu,
  • turystyce i sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka i kultury,
  • w szkołach – po ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska, mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • kształcenie translatorskie;
  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia kierunku filologia angielska obowiązuje rekrutacja według kryteriów:

  • dla absolwentów filologii angielskiej: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych
  • dla absolwentów innych kierunków: konkurs ocen na dyplomie i poświadczona certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • w przypadku braku certyfikatu – obowiązuje konkurs ocen na dyplomie i rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na poziomie C1


  Dodatkowe informacje:

  Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie.