• 24 MAR 17

  Absolwent posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej pozwalające rozumieć i badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe zarówno w przeszłości jak i we współczesności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić funkcję animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: dyskursy późnej nowoczesności, teoria kultury, lingwistyka kulturowa.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent jest przygotowany do pracy: w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego, w wydawnictwach, w czasopismach, w mediach elektronicznych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia polska mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • językoznawcza
  • literaturoznawcza
  • edytorstwo współczesne
  • nauczycielska

   

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

   


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Osoby, które ukończyły studia w obszarach innych niż obszar nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie określonej wyżej liczby otrzymanych punktów.


  Dodatkowe informacje:

  Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie.