• 22 PAŹ 20

  Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – zarówno tej, w której się wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Studia na kierunku familiologia rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie, kontynuację i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego oraz rozwiązywanie konfliktów w formie sformalizowanych prawnie mediacji.

  Nauczysz się:
  • czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
  • poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego,
  • analizować rozwój psychospołeczny i psychopatologię życia społecznego,
  • diagnozować, wspierać i pomagać w rozwiązywaniu problemów,
  • prowadzić mediacje sądowe, pozasądowe i pomagać w organizacji negocjacji.

  Przykładowe przedmioty:
  Poradnictwo w zakresie uzależnień, psychopedagogika rodziny, mediacje karne i w sprawach
  nieletnich, poradnictwo małżeńskie i rodzinne, problemy życia seksualnego.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • familiolodzy, czyli specjaliści do spraw rodziny,
  • pracownicy instytucji, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie jednostek i całych rodzin oraz instytucji przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie, w tym
  prowadzenie szkół dla rodziców i grup wsparcia dla rodzin,
  • pracownicy w ośrodkach pomocy rodzinie, poradniach małżeńskich i rodzinnych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Trzydziestogodzinne praktyki odbywają się w III semestrze studiów. Głównym celem praktyki jest kształcenie umiejętności studentów w zakresie pracy specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz mediatora sądowego.