• 09 MAJ 19

  Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – zarówno tej, w której się wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Studia na kierunku familiologia rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie, kontynuację i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego oraz rozwiązywanie konfliktów w formie sformalizowanych prawnie mediacji.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Student familiologii drugiego stopnia:
  • nauczy się, czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
  • zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego,
  • nabędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz zawodu mediatora,
  • będzie dysponował wiedzą z zakresu rozwoju psychospołecznego i psychopoatologii życia społecznego oraz umiejętności umożliwiającymi diagnozę, wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów,
  • zdobędzie przygotowanie do prowadzenia mediacji sądowych, pozasądowych i pomagania w organizacji negocjacji.

  KARIERA I PRACA

  Absolwenci familiologii drugiego stopnia mogą pracować jako:
  • familiolodzy, czyli specjaliści do spraw rodziny,
  • pracownicy instytucji, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie jednostek i całych rodzin oraz instytucji przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie, w tym prowadzenie szkół dla rodziców i grup wsparcia dla rodzin,
  • pracownicy w ośrodkach pomocy rodzinie, poradniach małżeńskich i rodzinnych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych, instytucjach profilaktyki społecznej, instytucjach interwencji kryzysowej, organizacjach pozarządowych i agendach samorządowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy (według wykazu z rozporządzenia MNiSW z dnia 8 VIII 2011): nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, bądź w następujących dziedzinach nauki (według klasyfikacji z rozporządzenia MNiSW z dnia 25 IX 2018): nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki teologiczne.


  Dodatkowe informacje:

  Trzydziestogodzinne praktyki odbywają się w III semestrze studiów. Głównym celem praktyki jest kształcenie umiejętności studentów w zakresie pracy specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz mediatora sądowego.