• 09 MAJ 19

  Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – tej, w której się wychował, jak i tej, którą sam zakłada.
  Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzeba „specjalistów od rodziny”, zwłaszcza takich, którzy potrafią pomóc drugiemu człowiekowi w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Familiologia jako kierunek unikatowy w skali kraju, jest odpowiedni dla tych, którzy chcą pomagać rodzinie i wiedzieć, jak samemu dobrze w niej żyć. To studia, które pomogą odkryć wartość rodziny i widzieć ją w świetle wartości chrześcijańskich.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
  • podstaw oraz wielu szczegółowych kwestii z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii,
  • jak pomagać i udzielać wsparcia rodzinom, które mają problemy w swoim podstawowym funkcjonowaniu, bądź przeżywają różnego rodzaju trudności,
  • jak pracować z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku,
  • jak podejmować działania profilaktyczne wobec takich problemów jak: uzależnienia, prostytucja dzieci i młodzieży, zaburzenia zachowania, trudności wychowawcze, niedostosowanie społeczne, przestępczość.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • familiolodzy, czyli specjaliści do spraw rodziny,
  • pracownicy socjalni oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości (po spełnieniu dodatkowych warunków),
  • osoby pełniące różne funkcje w placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, placówkach służby zdrowia, rodzinnych poradniach specjalistycznych, samorządowych ośrodkach pomocy społecznej lub pomocy rodzinie, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • asystent rodziny;
  • profilaktyka społeczna

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę mającą wieloletnie doświadczenie w działalności psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej.