• 05 CZE 18

  Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Ekonomiczno-Prawnym jest rozwinięcie oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności analizy, a także interpretacji zjawisk w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych. Absolwent kierunku jest przygotowany
  do prawidłowego wypełniania obowiązków pracownika w instytucjach publicznych i firmach prywatnych oraz pełnienia w nich funkcji niesamodzielnych, jak i kierowniczych związanych m.in. z doradzaniem o charakterze prawnym i ekonomicznym. Jest również przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz ogólnej i szczególnej wiedzy ekonomicznej w warunkach postępu procesów integracyjnych
  w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami. Proponowany program studiów daje przygotowanie do działalności zawodowej, która jest z jednej strony ceniona społecznie, z drugiej natomiast jest poddawana nieustannej społecznej ocenie. W związku z powyższym w toku studiów kształtowana jest odpowiednia postawa studenta, dzięki której absolwent zna zasady etyki zawodowej oraz ich źródła, a także potrafi szerzyć kulturę prawną i ekonomiczną w społeczeństwie.

  Kierunek jest prowadzony łącznie z Wydziałem Prawa i Administracji.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: systemy podatkowe, kształtowanie relacji rynkowych, wykładnia prawa, postępowanie przed sądami administracyjnymi, warsztaty podatkowe.

  Możliwości zatrudnienia: organy administracji publicznej, podmioty gospodarcze (m.in. spółki, fundusze, banki) prywatne i publiczne.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • doradztwo ekonomiczno-prawne;

  • doradztwo podatkowe.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

   


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Absolwenci specjalności doradztwo podatkowe na kierunku ekonomiczno-prawnym (drugi stopień) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego – na podstawie uchwały Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w Ministerstwie Finansów z dnia 23 lutego 2018 r.