• 09 MAJ 19

  Kierunek ekonomiczno-prawny jest unikatowy w skali kraju, łączącym elementy efektów nauczania realizowanego na kierunkach ekonomia, prawo i administracja. Celem nauki na kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych. Absolwenci specjalności doradztwo podatkowe na kierunku ekonomiczno-prawnym są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego – na podstawie uchwały Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w Ministerstwie Finansów z dnia 23 lutego 2018 r.

  Kierunek jest prowadzony łącznie z Wydziałem Prawa i Administracji.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: systemy podatkowe, kształtowanie relacji rynkowych, wykładnia prawa, postępowanie przed sądami administracyjnymi, warsztaty podatkowe.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • urzędach skarbowych i kontroli skarbowej,
  • instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym,
  • agencjach państwowych,
  • przedsiębiorstwach finansowych i funduszach inwestycyjnych,
  • bankach i domach maklerskich,
  • funduszach inwestycyjnych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomiczno-prawnym mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • doradztwo ekonomiczne i prawne;
  • doradztwo podatkowe

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

   


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.