• 24 MAR 17

  Celem kształcenia na drugim stopniu kierunku ekonomia jest zdobycie przez studenta wszechstronnej umiejętności analizy, oceny i interpretacji zjawisk ekonomicznych, na gruncie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych. Zakres wiedzy absolwenta kierunku ekonomia obejmuje przede wszystkim: funkcjonowanie współczesnej gospodarki i poszczególnych podmiotów w zmiennych warunkach otoczenia; politykę gospodarczą i społeczną w ujęciu historycznym i współczesnym; zrównoważony rozwój w ujęciu krajowym i regionalnym oraz społecznie odpowiedzialne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych; sposoby planowania oraz modele realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem elementów ryzyka oraz efektywności gospodarowania zasobami i zasad etycznych; międzynarodowych zależności sfery realnej i finansowej gospodarki; innowacyjność procesów i produktów.Uzupełnieniem wiedzy absolwenta stanowią zagadnienia dotyczące problematyki mierzenia i kształtowania wartości przedsiębiorstw oraz ich wyceny, metod ekonometrycznych, komunikacji rynkowej, rachunkowości zarządczej oraz systemów informatycznych zarządzania.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: rynek kapitałowy i finansowy, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do pełnienia funkcji specjalisty ds. ekonomicznych w organizacjach i instytucjach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, tj. regionalne dyrekcje i fundusze ochrony środowiska, producentów energii ze źródeł odnawialnych oraz działach czy komórkach zajmujących się tymi zagadnieniami w przedsiębiorstwach czy instytucjach finansowych; objęcia stanowiska asystenta, samodzielnego referenta specjalisty w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój strategiczny przedsiębiorstwa; bycia komentatorem medialnym zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce; pełnienia funkcji doradcy gospodarczego w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych; świadczenia indywidualnych niezależnych usług analitycznych zainteresowanym inwestorom lub osobom fizycznym. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku ekonomia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  STUDIA STACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  STUDIA NIESTACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak