• 09 MAJ 19

  Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom satysfakcjonujące życie zawodowe i otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to możliwe. Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności takich, jak szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów oraz elastyczność na rynku pracy, a także odwaga w podejmowaniu zadań, których oczekuje każdy pracodawca.
  Zakres studiów obejmuje m.in.: funkcjonowanie współczesnej gospodarki i poszczególnych podmiotów w zmiennych warunkach otoczenia, politykę gospodarczą i społeczną, sposoby planowania oraz modele realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw, a także innowacyjności procesów i produktów.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: rynek kapitałowy i finansowy, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści ds. procesu zarządzania produkcją, zasobami ludzkimi oraz marketingu (np. Lean Coordinator w firmie Ekornes ASA w Norwegii, HR Administration w Volvo Group Polska czy Dział Marketingu i Reklamy w polskiej firmie Eco Teak),
  • analitycy i asystenci (np. Centrum Analiz Ekonomicznych w Szczecinie oraz Polskie Radio Szczecin SA),
  • księgowi, kontrolerzy finansowi i audytorzy (np. Deloitte SA, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku ekonomia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • analityk biznesu;
  • decyzje menedżerskie

  Kryteria kwalifikacji:

  STUDIA STACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  STUDIA NIESTACJONARNE:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.   Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy z Akademickim Biurem Karier): • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A . • Fundacja Rozwoju Branży Internetowej ,,Netcamp” • Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy • DGS Poland Sp. z o.o. • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.