• 24 MAR 17

  Celem kształcenia na kierunku EKONOMIA drugiego stopnia jest wyposażenie Absolwenta w umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro – i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.
  Absolwent kierunku EKONOMIA jest przygotowany do:
  – pracy w przedsiębiorstwach na stanowiskach ekonomicznych,
  – świadczenia usług doradczych,
  – podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą,
  – podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego,
  – samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: rynek finansowy, gospodarowanie kapitałem ludzkim, usługi elektroniczne w biznesie, polityka regionalna Unii Europejskiej, zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie, prawo pracy.

  Możliwości zatrudnienia: korporacje krajowe i międzynarodowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje rządowe i samorządowe oraz pozarządowe (polskie i UE), przedsiębiorstwa sektora MSP i współpracujące z zagranicą, przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL), grupy kapitałowe.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku EKONOMIA mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  studia stacjonarne:

  1. Biznes w transporcie i handlu międzynarodowym
  2. Ekonomia i polityka społeczna
  3. Ekonomia międzynarodowa
  4. Ekonomia w biznesie
  5. Ekonomika regionalna
  6. Business economics (w języku angielskim)
  7. Analityka biznesowa i doradztwo.

  studia niestacjonarne:

  1. Biznes w transporcie i handlu międzynarodowym
  2. Ekonomia w biznesie
  3. Ekonomia międzynarodowa
  4. Analityka biznesowa i doradztwo.
  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce, otrzymał najwyższą wyróżniającą ocenę jakości kształcenia przeprowadzoną przez Polską Komisję Akredytacyjną.