• 16 KWI 18

  Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

  Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje kwalifikacje trzeciego stopnia – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

  Cele kształcenia

  Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej (tj. na poziomie wyższym niż na studiach magisterskich), wiedzy ekonomicznej. Ponadto, w procesie kształcenia student przygotowany jest do pracy badawczej i twórczej, w zamierzeniu ma on bowiem (tzn. oprócz zdobycia zaawansowanej wiedzy) przygotować rozprawę doktorską.

  Czas trwania

  stacjonarne studia doktoranckie – 8 semestrów
  niestacjonarne studia doktoranckie – 6 semestrów

  Terminy

  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – terminy rekrutacji

  Opłaty


  Kryteria kwalifikacji:

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 6 pkt

  Ocena dostateczna plus – 8 pkt

  Ocena dobra – 10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14
  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo II stopnia). Średnia będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0 11
  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej – praca pisemna w formie eseju (esej oceniany jest przez potencjalnego opiekuna naukowego oraz przez komisję, liczba stron eseju od 5 do 10)15 punktów

  rozmowa kwalifikacyjna – 20 punktów

  rozmowa z lektorem w języku obcym – 15 punktów

  50
  4 Inne: Udokumentowane publikacje naukowe – 15 punktów,
  udokumentowany udział w konferencjach naukowych – 5 punktów,udokumentowana praca w kołach naukowych – 5 punktów
  25
  Łącznie 100

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus). .

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora jest ostateczna.

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki społeczne
  dziedzina nauki: nauki ekonomiczne
  dyscyplina naukowa: ekonomia


  Dodatkowe informacje:

  brak