• 05 SIE 20

  Kierunek diagnostyka sportowa – studia drugiego stopnia – to unikatowa w skali kraju propozycja kontynuacji studiów wyższych dla absolwentów kierunków: diagnostyka sportowa (pierwszy stopień), wychowanie fizyczne, fizjoterapia i  bezpieczeństwo wodne.

  Oferta skierowana jest do osób, które gotowe są do podniesienia swoich kompetencji i kwalifikacji w wielu obszarach dotyczących profesjonalnej diagnozy sportowca w sferze mentalnej jak i  fizycznej (aspekty motoryki, żywienia i suplementacji, odnowy biologicznej i prewencji urazów).

  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, którą stanowią m.in. trenerzy kadry narodowej, byli olimpijczycy/mistrzowie świata, uznani w Polsce dietetycy, trenerzy mentalni i fizjoterapeuci współpracujący z zawodnikami  najwyższych klas sportowych.

   

  W trakcie studiów:

  • nauczysz się analizować i interpretować wyniki diagnostyczne, niezbędne do efektywnego prowadzenia procesu treningu sportowego.
  • nauczysz się dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem fizycznym (dotyczącym m.in. motoryki, prewencji urazów, diety i suplementacji) oraz  mentalnym (dotyczącym np. umiejętności pracy z psychologiem sportowym),
  • zapoznasz się z innowacyjnymi metodami  wspomagania procesu treningowego,
  • w zależności od wybranej specjalności uzyskasz specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy i planowania treningu motorycznego lub diagnozy i planowania żywienia sportowca.

   

  Czas trwania studiów: 4 semestry

   

  Przykładowe przedmioty: Psychologiczne aspekty diagnozy, Kinezjologia praktyczna, Diagnoza i podstawowe metody leczenia w fizjoterapii, Odporność psychiczna i techniki relaksacyjne w sporcie, Informatyzacja procesu treningu sportowego, Diagnoza i planowanie treningu motorycznego w wybranych sportach, Neuropsychologia praktyczna w sporcie, Pomoc psychologiczna w sporcie, Metodologia kształtowania szybkości, Psychodietetyka, Diagnostyka i regulacja masy i składu ciała, Żywienie i suplementacja w chorobach sercowo-naczyniowych.

   

  Nasi absolwenci pracują :

  • w klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków sztabu szkoleniowego, wspierającego proces treningu sportowego,
  • w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, klubach fitness jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej,
  • w placówkach edukacyjnych, takich jak: szkoły mistrzostwa sportowego, centra kształcenia sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe itp.
  • w laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej,
  • w samodzielnych formach działalności gospodarczej.

   

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku diagnostyka sportowa są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia, a także mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Diagnoza i planowanie żywienia sportowca
  • Diagnoza i planowanie w treningu motorycznym

  Kryteria kwalifikacji:

  • Do postępowania kwalifikacyjnego będą mogły przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku diagnostyka sportowa, wychowanie fizyczne, fizjoterapia oraz bezpieczeństwo wodne.
  • Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie także ocenę zdrowia – potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wydanym przez specjalistę medycyny pracy.
  • Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak