• 22 PAŹ 20

  Kierunek diagnostyka sportowa to unikatowa w skali kraju propozycja stanowiąca kontynuację studiów związanych z kulturą fizyczną.
  Oferta skierowana jest do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w wielu obszarach dotyczących diagnozy sportowca – zarówno w sferze mentalnej, jak i fizycznej (motoryka, żywienie i suplementacja, odnowa biologiczna i prewencja urazów).

  Nauczysz się:
  • analizować i interpretować wyniki diagnostyczne, niezbędne do efektywnego prowadzenia procesu treningu sportowego,
  • przeprowadzać podstawową diagnozę zawodnika, związaną z jego przygotowaniem fizycznym (m.in. motoryka, prewencja urazów, dieta i suplementacja) oraz mentalnym (np. umiejętność pracy z psychologiem sportowym),
  • metod wspomagania procesu treningowego.

   

  Czas trwania studiów: 4 semestry

   

  Przykładowe przedmioty:
  Psychologiczne aspekty diagnozy, Kinezjologia praktyczna, Diagnoza i podstawowe metody leczenia w fizjoterapii, Odporność psychiczna i techniki relaksacyjne w sporcie, Informatyzacja procesu treningu sportowego, Diagnoza i planowanie treningu motorycznego w wybranych sportach, Neuropsychologia praktyczna w sporcie, Pomoc psychologiczna w sporcie, Metodologia kształtowania szybkości, Psychodietetyka, Diagnostyka i regulacja masy i składu ciała, Żywienie i suplementacja w chorobach sercowo-naczyniowych.

   

  Nasi absolwenci pracują :

  • w klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków sztabu szkoleniowego, wspierającego proces treningu sportowego,
  • w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, klubach fitness jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej,
  • w placówkach edukacyjnych, takich jak: szkoły mistrzostwa sportowego, centra kształcenia sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe itp.
  • w laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej,
  • w samodzielnych formach działalności gospodarczej.

   

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku diagnostyka sportowa są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia, a także mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Diagnoza i planowanie żywienia sportowca;
  • Diagnoza i planowanie w treningu motorycznym.

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku diagnostyka sportowa, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.