• 08 CZE 18

  Projekt Brikolaż zakłada stworzenie i realizację, w okresie od 01.11.2017 do 30.09.2022, interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu i finanse prowadzących do przygotowania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich.

  Każdy student-doktorant w ramach indywidualnego programu badawczego doktoranta (zatwierdzonego przez koordynatora projektu, promotora, radę naukową i rade praktyków) otrzyma przez cały okres studiów grant badawczy, w ramach którego będzie mógł sfinansować przeprowadzenie badań naukowych związanych z przygotowaniem dysertacji. W ramach grantu przewiduje się następujące kategorie: koszty zakupu literatury fachowej, koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe, itp.), koszty udziału w seminariach i konferencjach związanych z tematyką projektu oraz koszty wyjazdów niezbędnych dla realizacji projektu, np.: kwerendy, badania terenowe, itp.

  W studiów przewiduje się organizację dwóch szkół letnich (z wykładowym językiem angielskim). Zajęcia zostaną przeprowadzone przez zagranicznych naukowców oraz praktyków – trenerów specjalizujących się w realizacji badań i prowadzeniu zajęć dydaktycznych m.in. University of St. Gallen czy Manchester University.


  Kryteria kwalifikacji:

  WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

   

  Obszar wiedzy: nauki społeczne
  Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne
  Dyscyplina:

  • ekonomia
  • finanse
  • nauki o zarządzaniu
  Forma studiów: STACJONARNE
  Limit miejsc: 20 studentów
   

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  Etap I
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

  Ocena dobra – 8 pkt

  Ocena dobra plus – 10 pkt

  Ocena bardzo dobra – 12 pkt

  12
  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0
  i 0,85 pkt. za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0
  18
  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej (7 do 10 stron maszynopisu) 20 pkt 20
  4 Inne:

  Udokumentowane publikacje naukowe i cytowania-10

  Udokumentowany udział w projektach badawczych lub uzyskanie projektu badawczego – 6

  Udokumentowany udział w konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach – 5

  Udokumentowana znajomość języka obcego – 2

  Udokumentowana praca w kołach naukowych – 2

  Ukończenie studiów podyplomowych, ukończenie MBA – 2

  Zaświadczenie o wymianie międzynarodowej – 2

  Rekomendacja promotora – 1

   

  30
  Etap II
  5 Rozmowa kwalifikacyjna – 20 pkt 20
  Łącznie 100

   

  I Etap: ocena dotychczasowych osiągnięć (punkty 1, 2, 3, 4) max 80 punktów

  Kwalifikacja do rozmowy, przejścia do drugiego etapu: zdobycie minimum 48 punktów (60%) za dotychczasowe aktywności plus osiągnięcia na studiach

  Etap II: rozmowa rekrutacyjna (punkt 5) max 20 punktów

  W tym:

  Kryterium gotowości do zmian (rozmowa z psychologiem) – 10 punktów

  Rozmowa kwalifikacyjna – związek proponowanego projektu badawczego z działaniami kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierającymi innowacyjność kraju i zapewniających możliwość komercjalizacji rezultatów badań – 10 punktów

  Przyjęcie na studia – ocena końcowa:

  Łączna liczba punktów z I i II etapu procesu rekrutacyjnego musi wynosić minimum 66 punktów (powyżej 65%)

  *        Kryterium zmienne, w zależności od dyscypliny, której dotyczą kryteria kwalifikacji – element określany przez Radę Wydziału, w uchwale rekrutacyjnej.

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę 65% liczby punktów.

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc (20 miejsc).

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora jest ostateczna.

   

  Terminy rekrutacji  i miejsca składania dokumentów.

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki społeczne
  dziedzina dziedzina: nauki ekonomiczne
  dyscyplina: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu


  Dodatkowe informacje:

  brak