• 22 KW. 21

  “Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – mówi stare przysłowie. Wiedza i umiejętności z zakresu kształtowania wizerunku to “branding” – czyli specjalistyczna technika kształtowania marki w świadomości wszystkich zainteresowanych.
  Firmy działają tak od lat – miasta i regiony w Polsce dopiero od niedawna. Na naszym kierunku wiemy jak przygotować, zrealizować, prowadzić działania promocyjne i wizerunkowe miast i regionów. Studiując na naszym kierunku zyskasz specjalistyczną, pogłębioną wiedzę oraz umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

  Nauczysz się:

  • zasad i mechanizmów funkcjonowania instytucji społecznych i gospodarczych, związanych z organizacją i zarządzaniem w zakresie budowania i pozycjonowania marek lokalnych i regionalnych lub kształtowania wizerunku oraz promocji miast i regionów,
  • zaawansowanych narzędzi i form komunikacji miast i regionów z otoczeniem rynkowym, w tym nowoczesnych metod wsparcia menadżerskiego wykorzystywanych w procesach brandingu jednostek terytorialnych,
  • zasad prawidłowego planowania i realizowania przedsięwzięć i kampanii brandingowych, wizerunkowych i promocyjnych oraz mechanizmy organizacji adekwatnego wsparcia finansowego i informacyjnego,
  • uwarunkowań organizacyjnych, ekonomicznych, finansowych, prawnych i etycznych różnych rodzajów działalności zawodowej w sferze brandingu miast i regionów.

   

  Przykładowe przedmioty:

  Marketing strategiczny miast i regionów, decyzje menadżerskie w miastach i regionach, potencjał rozwojowy miast i regionów, fundraising i zarządzanie projektami miejskimi i regionalnymi, design i architektura marki miast i regionów, kreowanie wizerunku miast i regionów, promocja wydarzeń lokalnych i regionalnych, metody i techniki regionalnych badan społecznych.

  KARIERA I PRACA 
  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
  • jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania i wdrażania rozwiązań z zakresu promocji i brandingu,
  • agencjach reklamowych,
  • firmach komercyjnych współpracujących lub działających w zakresie promocji i brandingu,
  • organizacjach pozarządowych, instytucjach otoczenia biznesu,
  • strukturach Unii Europejskiej w zakresie kształtowania polityki brandingu i promocji miast i regionów.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • menadżer brandingu miast i regionów,
  • menadżer wizerunku i promocji miast i regionów

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Program nauczania na kierunku branding miast i regionów umożliwia zdobycie zarówno wiedzy, jak i umiejętności oraz kompetencji niezbędnych dla pełnienia kierowniczych stanowisk we wszystkich obszarach systemów komunikacji z otoczeniem miast i regionów, zwłaszcza w zakresie tworzenia zróżnicowanych, użytecznych strategii komunikacyjnych nowoczesnego miasta i regionu, z wykorzystaniem nowych kanałów komunikacji. Studia na kierunku branding miast i regionów to nie tylko źródło pozyskania fachowej (specjalistycznej) wiedzy, ale również sposób na jej praktyczne wykorzystanie czyli, innymi słowy, inteligentne uczenie się.