• 22 MAR 17

  Absolwent drugiego stopnia ma pogłębioną wiedzę teoretyczną pozwalająca na opis i wyjaśnianie procesów zachodzących w żywych organizmach. Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty biotechnologiczne oraz samodzielnie zinterpretować wyniki wykorzystując narzędzia statystyczne. Ma pogłębioną wiedzę bioinformatyczną i posiada umiejętność jej stosowania w biotechnologii. Zna i rozumie prawne i etyczne aspekty biotechnologii oraz ekonomiczne i organizacyjne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych. Posiada umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz zna zasady działania i obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: metodologia pracy doświadczalnej, ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty biotechnologii.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent może być zatrudniony w placówkach naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe), firmach biotechnologicznych, laboratoriach diagnostycznych oraz innych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny, spożywczy, farmaceutyczny, biomedyczny).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku biotechnologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  w przygotowaniu.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Kandydatów po studiach z innych obszarów wiedzy będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.


  Dodatkowe informacje:

  brak