• 22 PAŹ 20

  Kierunek biotechnologia idealnie wpisuje się w obecny trend łączenia nauki z biznesem poprzez możliwość wdrażania innowacyjnych technologii w produkcyjnych dziedzinach przemysłu.
  Studia obejmują wiedzę z zakresu nauk i metod biotechnologicznych związanych ze stosowaniem nowoczesnych technik i procesów biotechnologicznych. Większość zajęć realizowanych na kierunku to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają różne techniki eksperymentalne i korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej.

  Nauczysz się:
  • wyjaśniać procesy zachodzące w żywych organizmach,
  • planować i przeprowadzać eksperymenty biotechnologiczne oraz interpretować wyniki wykorzystując narzędzia statystyczne,
  • prawnych i etycznych aspektów biotechnologii,
  • ekonomicznych i organizacyjnych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych,
  • prowadzić prace badawcze z użyciem materiału biologicznego,
  • zasad działania i obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:
  Metody molekularne w diagnostyce, biotechnologia nasion, genomika i epigenetyczna
  ekspresja genu, markery molekularne, rośliny transgeniczne, społeczne i prawne aspekty
  biotechnologii..

  Nasi absolwenci pracują w:
  • placówkach naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe),
  • firmach biotechnologicznych, laboratoriach diagnostycznych, oraz innych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny, spożywczy, farmaceutyczny, biomedyczny).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku biotechnologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś,

  gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  *Kandydaci po studiach z innych obszarów kształcenia niż dziedzina: nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych zobowiązani są do uzupełnienia we własnym zakresie treści programowych z zakresu studiów I stopnia nauk przyrodniczych

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku biotechnologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.