• 09 MAJ 19

  Biologiczne podstawy kryminalistyki to unikatowy kierunek w skali całego kraju, dzięki któremu absolwenci posiadają rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, prawnych i społecznych. Znają zasady identyfikacji genetycznej, mikroskopowania oraz inne techniki badawcze powszechnie stosowane w laboratoriach kryminalistycznych. Dodatkowym atutem kierunku są wykłady prowadzone przez pracowników policji, prawników prawa karnego i psychologów oraz lekarzy sądowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie dwuletnich studiów magisterskich studenci uczą się odpowiedzialności za: powierzony materiał (pozyskanie, zabezpieczenie, przechowywanie), wykonywane analizy, właściwą interpretację, wydanie wyniku i archiwizację danych.

  W 2020 roku w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz wyróżnienie „Laur Innowacji”.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: genetyka ogólna i sądowa, entomologia sądowa, kryminalistyka, molekularna identyfikacja roślin, grzybów i zwierząt.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • placówkach naukowych, uniwersyteckich,
  • laboratoriach kryminalistycznych policji,
  • przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się nowoczesne metody analizy danych biologicznych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczeciński i innych uczelniach w kraju.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Kandydatów po studiach z innych obszarów wiedzy będzie obowiązywała przed podjęciem studiów rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych treści programowych.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.