• 16 KWI 18

  Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta:

  Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje kwalifikacje trzeciego stopnia – stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie: biologia.

  Cele kształcenia:

  Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej (tj. na poziomie wyższym niż na studiach magisterskich), wiedzy biologicznej. Ponadto, w procesie kształcenia student przygotowany jest do pracy badawczej i twórczej, w zamierzeniu ma on bowiem (tzn. oprócz zdobycia zaawansowanej wiedzy) przygotować rozprawę doktorską.

  Czas trwania:

  8 semestrów

  Terminy

  Wydział Biologii – terminy rekrutacji

  Profil studiów: ogólnoakademicki


  Kryteria kwalifikacji:

  Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
  Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

  Ocena dostateczna – 6 pkt

  Ocena dostateczna plus – 8 pkt

  Ocena dobra – 10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14

  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia) Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0

  11

  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej

  30

  4 Ocena rozmowy kwalifikacyjnej

  40

  5 Inne, w szczególności:

  1. Udokumentowane publikacje naukowe

  2. Udokumentowana praca w kołach naukowych

  3. Udokumentowany udział w konferencjach naukowych

  4. Ponadprogramowe udokumentowane, co najmniej 1-miesięczne praktyki-staże w jednostkach odpowiadających programowi podstawowej jednostki organizacyjnej przyjmującej doktoranta

  5

  Łącznie

  100

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

   

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

   

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki przyrodnicze
  dziedzina kształcenia: nauki biologiczne
  dyscyplina naukowa: biologia


  Dodatkowe informacje:

  brak