• 22 MAR 17

  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku biologia posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w dyscyplinie biologia, w tym w zakresie biologii ogólnej, molekularnej oraz podstaw ekologii i ochrony przyrody. Interpretuje uwarunkowania różnorodności biologicznej organizmów w kontekście ich filogenezy, środowiska życia i strategii ochrony przyrody. Wykazuje wiedzę specjalistyczną w wybranej dyscyplinie umożliwiającą dostrzeganie istniejących w przyrodzie związków i zależności. Rozpoznaje możliwości różnych podejść metodycznych w planowaniu i wykonywaniu pracy eksperymentalnej, z możliwością wykorzystania w rozwiązaniu planowanego problemu badawczego, technik i narzędzi badawczych z zakresu najnowszych osiągnięć eksperymentalnych, adekwatnie do dyscypliny biologicznej i wykorzystuje umiejętności pracy na najnowszej aparaturze badawczej. Na podstawie nabytej wiedzy i umiejętności dostrzega związki i zależności w przyrodzie w aspekcie praktycznym. Poza specjalistyczną wiedzą biologiczną, każdy absolwent posiada umiejętności planowania, pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych oraz zna podstawy tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: metody kultur in vitro, bioinformatyka, genetyka człowieka.

  Możliwości zatrudnienia: jest on przygotowany do pracy zawodowej na płaszczyźnie merytorycznej, etycznej oraz organizacyjnej. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersyteckich, laboratoriach diagnostycznych i środowiskowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, w tym również w instytucjach regionalnych związanych z gospodarką morską.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku biologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  w przygotowaniu.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś

  gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Kandydatów po studiach z innych obszarów wiedzy będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.


  Dodatkowe informacje:

  brak