• 09 MAJ 19

  To kierunek studiów dla osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania światem przyrody ożywionej. Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii ogólnej, opartej na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych. Absolwent potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze na podstawie przeprowadzonych samodzielnie i zespołowo badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych z uwzględnieniem aspektów etycznych. Uzyskane umiejętności ułatwiają znalezienie pracy związanej z różnymi dziedzinami biologii. Zdobyte doświadczenie terenowe i znajomość gatunków oraz ich wymagań ekologicznych pozwalają na realizację karier absolwentów, którzy założyli własne firmy (,,Eco-Expert”, ,,Eco-Konsulting”, ,,Lonicera”), również zajmujących się ekspertyzami przyrodniczymi i prowadzeniem zajęć typu ,,survival”, np. ,,Dzika kuchnia – jak przeżyć w lesie”.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: metody kultur in vitro, bioinformatyka, genetyka człowieka.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • laboranci,
  • nauczyciele i specjaliści w zakresie edukacji przyrodniczej,
  • pracownicy firm farmaceutycznych i biotechnologicznych,
  • pracownicy naukowi uczelni wyższych,
  • właściciele oraz pracownicy firm i instytucji realizujących zadania związane z ochr oną przyrody.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku biologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś

  gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Kandydatów po studiach z innych obszarów wiedzy będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.