• 08 LIS 17

  Bezpieczeństwo wodne jest kierunkiem adresowanym do osób aktywnych, przedsiębiorczych i kreatywnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska wodnego. Naszych absolwentów – specjalistów ds. bezpieczeństwa wodnego – wyposażamy w kompleksową wiedzę stosowaną oraz konkretne umiejętno­ści warsztatowe w czterech obszarach praktycznego przygotowania: ratownictwo wodne, gospodarka wodna, sport i turystyka wodna oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosowania skutecznych procedur ratowniczych oraz właściwego doboru i optymalnego wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
  • opracowywania analiz przestrzennych do celów szacowania ryzyka, oceny zagrożeń i zarządzania kryzysowego,
  • planowania i organizacji wielorakich aktywności o charakterze sportowo-rekreacyjnym na obszarach wodnych,
  • prowadzenia zajęć w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz wybranych sportów wodnych,
  • zarządzania bezpieczeństwem wodnym na poziomie miast, gmin i regionów, podejmowania stosownej współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:
  – jednostkach systemu ratownictwa wodnego,
  – instytucjach zajmujących się gospodarką wodną,
  – organizacjach i przedsiębiorstwach sektora usług turystycznych,
  – szkołach podstawowych i innych jednostkach edukacyjnych,
  – jednostkach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach użyteczności publicznej.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • informatyka
  • język polski
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • filozofia
  • historia
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa IV:

  Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego oraz wynik egzaminu wstępnego obejmujący sprawdzian z umiejętności pływania na dystansie 400 m stylem dowolnym.

  EGZAMIN WSTĘPNY *** (E) – max. 40 pkt
  Czas pokonania dystansu 400 m do 8 min od 8 do 10 min od 10 do 12 min od 12 do 15 min powyżej 15 min
  Liczba punktów 40 30 20 10 0

   

  Wyniki z wybranych przedmiotów i egzaminu wstępnego podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata

  ALGORYTM DO OBLICZANIA WYNIKÓW KANDYDATÓW PODCZAS POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WODNE

   

  NOWA MATURA *
  konkurs świadectw – max. 60 pkt
  Przedmiot Mnożnik przedmiotu poziom rozszerzony Mnożnik przedmiotu poziom podstawowy
  Grupa I    (PI) 0,3 0,15
  Grupa II   (PII) 0,2 0,1
  Grupa III   (PIII) 0,1 0,05

   

  W = (0,3xPIR  ᴗ 0,15xPIP) + (0,2xPIIR ᴗ 0,1xPIIP) + (0,1xPIIIR ᴗ 0,05xPIIIP) + E

   

  STARA MATURA **
  konkurs świadectw – max. 60 pkt
  Przedmiot Skala ocen 1- 6
  2 3 4 5 6
  Grupa I    (PI) 6 12 18 24 30
  Grupa II   (PII) 4 8 12 16 20
  Grupa III   (PIII) 2 4 6 8 10
  Przedmiot Skala ocen 2 – 5
  3 4 5
  Grupa I    (PI) 6 18 30
  Grupa II   (PII) 4 12 20
  Grupa III   (PIII) 2 6 10

   

  W = PI + PII + PIII + E

  • Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki egzaminu: „nowa matura” – egzaminu pisemnego; „stara matura” – egzaminu pisemnego albo ustnego oraz wynik egzaminu wstępnego.

  • Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości oraz wyniki egzaminu wstępnego zostaną przeliczone na punkty zgodnie z zasadami i według wzorów podanych w tabeli.

   

  *  „NOWA MATURA”

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

  2. Grupa I, II, III – przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku (specjalności) studiów.

  3. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.

  4. Litera „P” przy skrócie we wzorze oznacza poziom podstawowy, litera „R” poziom rozszerzony.

  5. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotu zdanego na dwóch poziomach (nowa matura), pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy dla kandydata.

  6. Kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5 a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku (specjalności) studiów (nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym np. biologia, historia), z zastrzeżeniem, że suma punktów uzyskanych przez kandydata w algorytmie określonym w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku (specjalności) studiów nie może przekroczyć maksimum punktów możliwych do uzyskania według tych kryteriów.

  7. ᴗ oznacza „albo”

   

  **  „STARA MATURA”

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, to pod uwagę będzie brana ocena z danego przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

  2. Grupa I, II, III – przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku (specjalności) studiów.

  3. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.

  4. ᴗ oznacza „albo”

   

  *** EGAZMIN WSTĘPNY

  1. Egzamin wstępny obejmuje sprawdzian z umiejętności pływania na dystansie 400 m stylem dowolnym

  2. Kandydaci posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na ratownika wodnego lub jakąkolwiek klasę sportową w dyscyplinach pływackich otrzymują 40 pkt. i są zwolnieni z egzaminu.

   


  Dodatkowe informacje:

  W ramach umowy między US a WOPR województwa zachodniopomorskiego studenci mają możliwość zdobycia aż 28 różnych uprawnień, funkcjonujących na rynku jako patent, uprawnienie zawodowe, tytuł lub zaświadczenie wewnątrzorganizacyjne. Studenci mają dostęp do innowacyjnych rozwiązań sprzętowych w ratownictwie (dron, poduszkowiec, symulator tonącego samochodu, poligon podwodny, echosondy, centrum symulacji ratowniczej, sprzęt przeciwpowodziowy, kamery do wideoanalizy). Istotne znaczenie w kształceniu mają też praktyki w grupach interwencyjnych oraz w działaniach profilaktycznych w kraju i za granicą.