• 22 MAR 17

  Absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego będzie posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społeczno – psychologicznych oraz umiejętności konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Zdobędzie umiejętności abstrakcyjnego pojmowania idei bezpieczeństwa oraz wyboru konkretnego i optymalnego w danych warunkach sposobu postępowania. Będzie potrafił uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji, rozwiązywać złożone problemy zawodowe, kierować i kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz kierować zespołami ludzkimi. Absolwent będzie potrafił uzasadnić podjęte działania (decyzje). Będzie przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny obejmujące zagadnienia z nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania. Treści programowe będące konsekwencją interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa wewnętrznego pozwolą zapoznać się studentom z różnego rodzaju koncepcjami, teoriami i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom współczesnego społeczeństwa.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: filozofia bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, strategia zapobiegania przestępczości, metodologia badań nad bezpieczeństwem, psychologia społeczna.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będzie przygotowany do: pracy w administracji państwowej i samorządowej, współpracy z instytucjami państwowymi. Zdobędzie wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu podjąć współpracę m.in. z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu, Strażą Miejską.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  1. bezpieczeństwo osób i mienia,
  2. administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak