• 09 MAJ 19

  Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dzięki studiom na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne nabędziesz wiedzy i umiejętności w zakresie: metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń, zasad postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych, podstaw medycyny sądowej, taktyki prowadzenia dochodzeń i śledztw, a także zasad prowadzenia przesłuchań. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale również w pomieszczeniach do specjalistycznych ćwiczeń z zakresu samoobrony, symulacji zamachu, strzelnicy.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: filozofia bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, strategia zapobiegania przestępczości, metodologia badań nad bezpieczeństwem, psychologia społeczna.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • Policji, Straży Pożarnej,
  • służbach ratownictwa,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • Siłach Zbrojnych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • taktyka i technika kryminalistyczna;
  • bezpieczeństwo osób i mienia;
  • administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.