• 29 MAR 17

  Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry mogącej podjąć zatrudnienie w służbach rządowych oraz samorządowych powołanych do ochrony porządku publicznego (m.in. Policja Państwowa, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Centra Zarządzania Kryzysowego); instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu tak krajowym jak i międzynarodowym, w jednostkach i strukturach Wojska Polskiego jak również w innych organizacjach, zakładach pracy czy placówkach o zakresie działań zbliżonym do profilu studiów. Celem kształcenia jest również wspomożenie służb państwowych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ich funkcjonariuszy w warunkach postępujących zmian prawnych i konieczności dogłębnej analizy pojawiających się zagrożeń nowego typu (m.in.. terroryzmu, cyberterroryzmu, ekologicznych, nielegalnej migracji). Absolwenci uzyskują tytuł magistra bezpieczeństwa narodowego.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: psychologia zagrożeń, geografia bezpieczeństwa, prawo obronne RP, studia i gry strategiczne, prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, terroryzm i zagrożenia asymetryczne.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętność wykorzystywania jej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad etycznych; dysponuje umiejętnościami analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej narodowej i lokalnej; uzyskuje wiedzę o istocie bezpieczeństwa narodowego oraz jego uwarunkowaniach; może podjąć pracę na etacie cywilnym w jednostkach WP, NATO, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Administracji Państwowej.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  1. zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnej i danych osobowych,
  2. zarządzanie bezpieczeństwem państwa,
  3. bezpieczeństwo subregionalne Europy.Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak