• 09 MAJ 19

  Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość zorganizowana, a także katastrofy techniczne, jak i naturalne wymagają specjalistycznej wiedzy, aby im przeciwdziałać. Studenci w trakcie zajęć uczą się: przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole, a także gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale także w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, w tym m.in. na strzelnicy laserowej – jedynej tego typu w regionie, Centrum Zarządzania i Edukacji Kryzysowej oraz pracowni kultury fizycznej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: psychologia zagrożeń, geografia bezpieczeństwa, prawo obronne RP, studia i gry strategiczne, prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, terroryzm i zagrożenia asymetryczne.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO,
  • funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych,
  • pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych,
  • pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji, audytem,
  • funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Celnej,
  • pracownicy w strukturach administracji publicznej oraz zespołach zarządzania kryzysowego.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • zarządzanie bezpieczeństwem RP;
  • zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.