• 06 LIS 17

    Celem kierunku jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do poznawania i rozumienia  zjawisk kulturowych w dziejach człowieka od epoki kamienia po czasy nowożytne oraz metody, koncepcje i kierunki badawcze w archeologii. Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji oraz dokumentacji zabytków archeologicznych.

    UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

    Nauczysz się:
    • prowadzić wykopaliska archeologiczne,
    • zabezpieczać znaleziska, archiwizować je i udostępniać,
    • dokonywać eksperymentów archeologicznych, dzięki którym można lepiej zrozumieć życie ludzi prehistorycznych,
    • używać warsztatu archeologa dla poznania swojego otoczenia.

    KARIERA I PRACA

    Nasi absolwenci pracują:
    – na uczelniach wyższych,
    – w prywatnych firmach archeologicznych,
    – w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków,
    – w instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacją regionu i turystyką,
    – w innych instytucjach związanych z ochroną dziedzictwa narodowego.

    Profil studiów: ogólnoakademicki

    ECTS: 180


    Specjalności:

    Studenci archeologii w każdym roku studiów biorą udział w wykopaliskach organizowanych na obszarze całej Polski i w Europie. Intensywny rozwój infrastruktury w Polsce daje archeologom niezwykłą szansę na wszechstronne badania w terenie oraz stwarza potrzebę badań ratunkowych zlecanych archeologom.


    Kryteria kwalifikacji - grupa I:

    • geografia
    • historia
    • historia sztuki
    • wiedza o społeczeństwie

    Kryteria kwalifikacji - grupa II:

    • język obcy nowożytny: dowolny

    Kryteria kwalifikacji - grupa III:

    • język polski

    Dodatkowe informacje:

    brak