• 29 MAR 17

  Celem kierunku jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu archeologii ludów zamieszkujących basen Morza Bałtyckiego w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych, jak też pogłębienie i rozszerzenie  wiedzy związanej z teorią badań archeologicznych oraz wybranymi metodami i technikami specjalistycznych analiz źródeł archeologicznych. Dodatkowo student uzyska także wiedzę z zakresu prawnych uwarunkowań ochrony dziedzictwa archeologicznego w Unii Europejskiej i jego wykorzystywania w turystyce. Ponadto student na za zadanie doskonalenie warsztatu naukowego archeologa, rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy badawczej i stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: laboratorium archeologiczne – kartografia i dane przestrzenne w archeologii, słowianie nadbałtyccy, normanowie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, archeologia Bałtyku – badania podwodne i krajobrazy zatopione, archeoturystyka, archeologia współczesności.

  Możliwości zatrudnienia: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi archeologii ubiegać się o zatrudnienie w uczelniach wyższych, instytucjach naukowych, muzeach, prywatnych firmach archeologicznych, Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków, instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, popularyzacją regionu i turystyką, innych instytucjach związanych z ochroną dziedzictwa narodowego.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Archeologia, mogą kontynuować kształcenie na: III stopniu studiów archeologicznych, studiach podyplomowych w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego, innych kierunkach studiów związanych z tematyką ochrony dziedzictwa kulturowego, historią sztuki, naukami społecznymi, naukami geograficznymi.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: obszar nauk humanistycznych. Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż obszar nauk humanistycznych obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

  Na studia II stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia na kierunku archeologia o ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: historia, etnologia, etnografia, historia sztuki, geografia, geologia, turystyka, kulturoznawstwo. O kolejności na liście decyduje ocena na dyplomie.

   


  Dodatkowe informacje:

  brak