• 09 MAJ 19

  Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od epoki kamienia po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: laboratorium archeologiczne – kartografia i dane przestrzenne w archeologii, słowianie nadbałtyccy, normanowie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, archeologia Bałtyku – badania podwodne i krajobrazy zatopione, archeoturystyka, archeologia współczesności.

  Nasi absolwenci pracują m.in.:
  • na uczelniach wyższych,
  • w prywatnych firmach ar cheologicznych,
  • w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków,
  • w instytucjach samorządowych związanych z ochroną dziedzictwa narodowego.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Archeologia, mogą kontynuować kształcenie na: III stopniu studiów archeologicznych, studiach podyplomowych w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego, innych kierunkach studiów związanych z tematyką ochrony dziedzictwa kulturowego, historią sztuki, naukami społecznymi, naukami geograficznymi.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia z kierunków: archeologia, historia, etnologia, etnografia, historia sztuki, geografia, geologia, turystyka, kulturoznawstwo.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Na studia II stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia archeologii. Jeżeli przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z innych kierunków.

   


  Dodatkowe informacje:

  Student archeologii każdego roku studiów bierze udział w wykopaliskach organizowanych na obszarze całej Polski i w Europie.