• 06 LIS 17

  Mimo że w wielu ośrodkach w Polsce i na świecie kształci się od dawna profesjonalnych animatorów i menedżerów kultury, w całej swej dotychczasowej historii Uniwersytet Szczeciński nie prowadził dotąd takiego kierunku studiów. Zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, nowocześnie wykształconych, jest bardzo duże, przede wszystkim w instytucjach i organizacjach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosować w praktyce metodyki animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach,
  • wykorzystywać elementy public relations i marketingu przy promowaniu wydarzeń kulturalnych,
  • planować i realizować projekty kulturalne różnego typu oraz organizować imprezy,
  • diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  • zarządzać instytucjami kultury

  Kariera i praca:

  Nasi absolwenci pracują w:
  – urzędach administracji państwowej samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,
  – państwowych instytucjach kultury (wojewódzkich ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, młodzie­żowych domach kultury, itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskich centrach kultury, gminnych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych, itd.),
  – innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe),
  – organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych,
  – prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalno­ścią kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą, itp.,
  – samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  brak